Glossaire

1. Introduction: Comprendre la Chine moderne (11 septembre)


2. Pressions internes et menaces externes (18 septembre)

Qing (1644-1911) 
Song (960-1279)  宋
Ming (1368-1644) 明
Kang Xi (1661-1722) 康熙
Qian Long (1735-1796) 乾隆
Yong Zheng (1723-1735) 雍正
Hongloumeng 紅樓夢
Xi‘an西安
Jia Qing 嘉慶
MacCartney
Cohong (gonghang) 公行

3. Des rébellions aux guerres de l'opium (25 septembre)

Cohong (gonghang) 公行
East India Company
Lin Zexu (1785-1850)
Qishan琦善 1786–1854
Pottinger Henry  1789 – 1856
Empereur Xianfeng咸豐帝 (1831-1861)
Dagu (été 1859) 大沽

 

4. Révoltes et restauration (2 octobre)

Nian
Taiping 太平
Guangxi 廣西
Hakka (kejia) 客家
Hong Xiuquan 洪秀全
Baishangdihui 拜上帝會
Tianjing 天京
Hunan 湖南
Yang Xiuqing 楊秀清
Huaibei 淮北
Anhui 安徽
Ci Xi 慈溪
Guangxu 光緒
Prince Gong (Yixin 奕訢)
Wen Xiang 文祥
Zeng Guofan 曾國藩
Li Hongzhang 李鴻章
Zuo Zongtang 左宗棠
Ziqiang 自強
Fuguo ziqiang  富國自強
Zongli yamen 總理衙門
zhongxue wei ti, xixue wei yong
中學為體, 西學為用
Jiangnan zhizaoju 江南製造局
guandu shangban 官督商辦
Zhang Zhidong 張之洞

5. L'ère des réformes  (9 octobre)


Li Hongzhang 李鴻章
Lüshun (Port-Arthur) 旅順
Yalu
Traité de Shimonoseki
Jiaozhou 膠州
Qingdao 青島
Feng Gueifen 馮桂粉
Kang Youwei康有為
Cixi 慈溪
Guang Xu 光緒
Weng Tonghe嗡統合
Zhang Zhidong 張之洞
xuehui 學會
Yihequan (Yihetuan) 義和拳 (義和團)

Xi’an 西安
Yuan Shikai 袁世凱
Beiyang 北洋

6. La République et son effondrement  (16 octobre)

Li Hongzhang 李鴻章
Zhang Zhidong 之洞
Cixi 慈溪
Yuan Shikai 袁世
Beiyang 北洋
Liang Qichao 
Sun Yat-sen (Sun Yixian 孫逸仙, Zhongshan 孫中山)
Huang Xing 黃興
Huaxinghui 華興會
Xingzhonghui 興中會
Tongmenghui 同盟會
Wang Ching-wei 汪精衛
Hsien-yu hui
Sichuan
Wuchang 武昌 (+Hankou, Hanyang = Wuhan)
Li Yuanhong黎元洪

 

7. Seigneurs de la guerre et renaissance culturelle (23 octobre)


Yuan Shikai 袁世

Anfu (clique) 安福

Zhili (clique) 直隸

Duan Qirui 段祺瑞

Wu peifu 吳佩孚

Zhang Zuolin 張作霖

Feng Yuxiang 馮玉祥

Sun Chuanfang 孫傳芳
Zhang Zhongcheng 張忠成
Sun Yat-sen (Sun Yixian 逸仙, Zhongshan 中山)
Chen Jiongming 陳炯明
Long Yun 龍雲
Beida (Beijing daxue) 北京大學
Baihua 白話文
Cai Yuanpei 蔡元培
Hu Shi 胡適
Li Dazhao 李大釗
Qu Qiubai 瞿秋白
Mao Zedong 毛澤東
Chen Duxiu 陳獨秀
Xinqingnian 新青年
Voitinsky

 

8. Nation, nationalisme et communisme (6 novembre)


Zhongguo  中國
Zhonghua 中華
Zhang Deyi張德彜
Guomindang國民黨
Song Jiaoren 宋教仁
Gemingdang 中華革命黨
Huang Xing 黃興
Wang Jingwei 汪精衛
Hu Hanmin 胡漢民
Chen Jiongming 陳炯明
Mikhail Borodin
Komintern
Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) 蔣介石

Mínzú 民族主義 (zhuyi)

Minquan 民權主義 (zhuyi)
Minsheng 民生主義 (zhuyi)
Min Bao 民報
Tianyibao 天義報
Xin qingnian 新青年
Chen Duxiu 陳獨秀
Xinchaoshe 新潮社
 Li Dazhao 李大釗
Mao Zedong 毛澤東
Peng Pai 澎湃
Song Ziwen 宋子文
Wu Tiecheng 五鐵城
Nanchang 南昌
Jingganshan 井岡山

 

9. Le Guomindang: un pouvoir fragile (13 novembre)


Sun Yat-sen 孫中山
Borodin
Song Ziwen宋子文
Wu Tiecheng 吳鐵城
Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek)
Wang Jingwei 汪精衛
Hu Hanmin 胡漢民
Zhongshan 中山
Whampoa Academy (Huangpu) 黃埔軍校
Guangxi Clique
Bai Chongxi 白崇禧
Li Zongren 李宗仁
Feng Yuxiang 馮玉祥
Yan Xishan 閻錫山
Chen Jitang 陳濟
Guangdong 廣東
Fujian 福建
Song Meiling 宋美齡
Song Qinling 宋慶齡
Song Ailing 宋靄齡
Kong Xiangxi 孔祥熙
Zhejiang 浙江

 

10. Le Parti communiste chinois: une quête pour la survie (20  novembre)


Mao Zedong 毛澤東
Chen Duxiu 陳獨秀
Qu Qiubai 陳獨秀
Li Lisan 李立三
Nanchang 南昌
Zhou Enlai 周恩來
Changsha 長沙
Zhu De 朱德
Jinggangshan 井岡山
Ruijin 瑞金
Yanan 延安
Shaanxi 陝西
Guizhou 貴州
Xi’an 西安
Zhang Xueliang 張學良

11. La guerre sino-japonaise (27 novembre)

 

Xuzhou
Huayuankou
Blitzkrieg
Wang Jingwei
Pearl Harbor
Opération Ichigo (19 avril - 31 décembre 1944)
Hirohito  

12. La guerre civile (4 décembre)Hiroshima
Nagasaki
Chiang Kai-Shek
Mao Zedong
Lin Biao
Stilwell
Patrick Hurley
Franklin D. Roosevelt
Albert C. Wedemeyer
George Marshall
Truman
Peng Dehuai
Yan’an
Kaifeng
Mukden
Changchun
Li Zongren.
Zhu De
Xuzhou
Deng Xiaoping
Li Zongren